2016. február 7., vasárnap

A Magyar Szakrális NŐ...
(részletek Czeke András  könyvéből)
A test - földi viszonyok között épp úgy nem hagyható figyelmen kívül, mint a lélek sem. Tehát a test, a lélek templomaként - igen is foglalja el végre méltó helyét nemiségünkben, de a Szellem vezérlete alatt.
Így a megvalósuló Test-Lélek-Szellem harmonikus EGYségben, a maga TELJESségével egyesülhet a JóIstennel, aki MAGA A SZERELEM !
A testi vágy „kielégülése” fizikai, - vagyis csak részleges -, ezért tökéletlen, és hiányérzettel, a befejezetlenség érzetével jár.
A testi szintre is lehozott lelki vágy a szerelem. Ez a lelki vágy azonban ÖRÖK SZELLEMI KÉSZTETÉS hatására keletkezik abban az emberben, aki „engedi élni” önnön Lelkét.
Vagyis röviden: életünk gyökeres változásainak része a szexusunkban bekövetkező változás is. Megköveteli tőlünk, hogy ebben is emelkedjünk, és magasabb szinten valósítsuk Önnön MAGunkat…
A „régit ” el kell engednünk, az újat pedig meg kell tanulnunk!
Embernek lenni annyit tesz, mint EGET és FÖLDET ÖSSZEKÖTNI.
Teremteni AZ égi Törvényt a földi Világban…
Ezt a feladatot azonban csak egyensúlyban lévő ember, vagyis EMBER tudja megcselekedni! Az egyensúly elnyerése földi létünkben férfi-nő egységre kerülése („egybe kel”) révén lehetséges.
Bolygónk emberisége most eredeti, szakrális működéséhez, de magasabb tudatszinten kell visszatérjen, amit a jelenleg gátolt NŐI ENERGIÁK, NŐI MŰKÖDÉS újbóli beindítása jelent!
Ezzel függ össze a jobb agyfélteke újbóli aktivizálása, és az emberi test energetikai működésének tudatos visszaállítása.
Magyarságunk abban áll, hogy mi ezt egyszerűbben tudjuk megvalósítani, mint bárki más a földön. Mi magyarok nyelvünkben hordozzuk az örök, egy (1) TUDÁST. Mert valamit 1 (egy) szerűen csinálni, annyit jelent nálunk, mint: ISTENI-en csinálni – mert magyarban „I” (1) az ISTEN!
Mi pedig nem vallásokban hisszük Őt, hanem mindennapjainkban „1-Őt-ÉLünk” Vele! EZ A TELJESEGYSÉG, a mi vallásunk, a mi hitünk a mi ÉLETünk!
Csak egy kiragadott példa álljon itt.
Amikor a Magyar Asszony, - NagyBoldogAsszony földi képében - minden péntek böjti napján, (egyedül nálunk magyaroknál böjt minden áldott hét pénteke) Vénusz napján, napkeltekor nekiáll családjának elkészíteni a kenyeret, – amelyet Krisztus testének, vagy ÉLET-nek neveznek és szentségként tisztelnek a magyarok – akkor a Krisztus tudat legszebb emlékezetéről tesz - tudva vagy nem tudatosan – tanúbizonyságot!
Szentelt IDŐben SZER-t tart. Íme:
A búza szem, amely magyarul szemet (testrész) IS jelent, s amelynek alakjai IS megegyeznek, - jelentésük a szakrális geometriában (lásd egyiptomi képírás) „FÉNY”. A magyar nép a búzát „ÉLET”-nek nevezi. Tessék rácsodálkozni! Mi az életet fényből valónak tudjuk, sőt, ezzel tápláljuk családunkat, méghozzá asszonyi feladatként! Ez az asszony azonban BOLDOG kell legyen!
A mag – mint férfi mag IS szerepel, vagyis az ÉLETet továbbvivő. Népi hagyományunk szerint Krisztus képét mutatja egyik oldalán. Másik oldalán - hosszában végigfutó behúzódása révén - Női nemi szervet IS formáz, - vagyis ÉLET KAPU-t!
Rengeteg FÉNY-t, a NAP (Krisztus) tüzét hordozza, vagyis férfi energiát.
És - mint Ozíriszt, a fény-hőst, akit szétdaraboltak - most ezt a magot nehéz kövek között megőrlik,porrá lesz!
Az  ÉLET halálra adatik…Halálában SZÍN-e elhagyja, elsápad, - fehér lesz. …ám kisvártatva FELTÁMAD!
A BoldogAsszony VÍZ-et ad hozzá. A víz a földi ÉLET, a NŐ-i minőség. Találkozván, csodálatos dolog történik! IGAZI FELTÁMADÁS! Haló poraiból a FÉNY, az ÉLET, a NAP, a TŰZ feltámad.
Mutatja az élet minden jelét: dagadni, NŐ-ni kezd, mint a HOLD,  KEL-ni kezd, mint a NAP! Színe is visszatér. BoldogAsszony pedig belegyúrja szíve minden szeretetét – családja iránt –, és vele Asszony-sága minden erejét, FöldAnya ÉLET-energiáját.
Ezzel megvalósítja a szakrális célt, az EGY-séget, a NAP-HOLD-at. Jobb és bal egységét, Férfi és Nő egységét, Yin és Yang egységét, Ida és Pingala egységét. A Földi ellentétek egységét ( túllép a dualitáson). A KERESZT HORIZONTÁLIS SZÁRÁT! A legősibb képi beszéd nyelvén. Szent titok!
A Magyar kenyér mindig KEREK! Majd megkereszteli - ősi nap-keresztet rajzol, karcol bele. Előbb vízzel megmosdatja – Szent-Lélektől való keresztelés – mint minket is, embereket szoktak, majd tűzzel, ősi Zoroasztriánus szokásunk szerint - a kemencében. Még Melkizedek rendelte így, akinek Krisztus is tanítványa volt. A Szent Szellemtől való keresztelés ez, a Pünkösd misztériuma!
ÍGY MEGVALÓSUL A TEST-LÉLEK-SZELLEM EGY (1) sége! Föld és Ég egysége ez. A KERESZT FÜGGŐLEGES SZÁRA!
EZZEL ETETI övéit NagyBoldogAsszony, - aki MINDEN MAGYAR ANYA!EZ a mi JÓISTEN megVALLÁSUNK! Amely világosabb a NAP-nál!


 Üdvöz légy Mária,
Kegyelemmel teljes,
Az Úr van Teveled.
Áldott vagy Te az Asszonyok között,
és áldott a Te MÉH-ednek Gyümölcse,
a mi Urunk, Jézus!
Asszonyunk, SzűzMária, Istennek Szent Anyja,
Imádkozzál érettünk, gyermekeidért, Isten fiaiért és lányaiért,
most, és a betegség, a Kísértő, és a Halál felett aratott győzelmünk óráján!

Mottó: “Tanítottalak a ragyogásra, s elmondhatatlan sötétség a VAN.
Végtelen nyomorúságban sínylődnek. EZ tegyen Téged fáradhatatlanná!”
Válságban van Földi emberi rendszerünk, amit megszoktunk, amit örök-nek „hittünk”. Igen, hitünk mára erre a materiális létre korlátozódott. Ebben hiszünk! Foggal körömmel, szakadásig.... Ám a Teremtés ÖRÖK, nem lehet elrontani!
Ezt az akarnok emberi gőg, butaság, önzés és félelem által „elrontott” helyzetet csak a NŐ újra megjelenése tudja helyrehozni, a Teremtés Örök Rend-jébe visszaállítani. Mint mondám, hitünk materiális. Anyagelvű. Isten-nek nincs benne hely! Csakhogy MATER – azt jelenti: ANYA.
Isten ebben IS szelíd bölcsen humoros....
...A NŐ, mint dimenziókapu
Minden KAPU átjárót jelent két külön dimenzió, két külön Világ között. Mint minden kapun, két irányban lehet közlekedni rajta.

  • amikor lélek érkezik a „túl világ”-ról hozzánk, a földi világba, hogy testet öltve közénk, az emberek közösségébe jöjjön – és ehhez Anyát választ magának
  • amikor a lélek időlegesen ki akar szakadni ebből a földi világból, a test, az anyag szorításából, és szabadon akar ismét szárnyalni, abban a világban, ahonnan érkezett, az „öröklét honá”-ban – ehhez SZERET-Ő-t választ magának, hogy az EGYség állapotába kerülve ismét, androgyn legyen.
  • amikor a lélek –útját befejezve – kilép a földi létből, testét visszaadja az AnyaFöld-nek, lelkét pedig a segítő, „sirató” Asszonyok kísérik, vezetik át\vissza az öröklétbe
Ennek a „kapu”-nak az alakja, formája, igen beszédes. A MANDORLA-ról van szó, amelynek képi jelentése (képjel-jelkép): FÉNY, vagy ÉL-et.
 
Ez a mandula forma, amely akkor keletkezik geometriailag, amikor két szabályos kört részben egymásba tolunk. A közös átfedési terület adja a mandorlát. A Teremtést jeleníti meg: „a kettőből 3” méd mágus varázslata elevenedik ! Az Ember testén – amely Isten képére teremtetett – ilyen formát találunk a nemi szerv (Élet kapu) és a szemek (Fény kapu) esetében! Mivel a férfi nemi szerv kijárata IS ezt a formát mutatja, – ez úgyszintén Élet kapu, ahol is az Élet- Programot adó, hihetetlenül besűrűsödött Fény, a MAG lép az anyagi világba...... Bolygónk emberisége most eredeti, szakrális működéséhez, de magasabb tudatszinten kell visszatérjen, amit a jelenleg gátolt NŐI ENERGIÁK, NŐI MŰKÖDÉS újbóli beindítása alapoz meg!
Ezzel függ össze a jobb agyfélteke újbóli aktivizálása, és az emberi test energetikai működésének tudatos visszaállítása.
...Íme a Szakrális NŐ titka:
  1. A Szakrális NŐ dimenzió KAPU Ég és Föld között.
  2. A Szakrális NŐ FöldAnya természetes energia-kicsatolója!
  3. A Szakrális NŐ Égi Anyánk földi megvalósítója.
  4. A Szakrális NŐ a Férfi Beavatója, mint Égi SZER-ető, és mint ilyen, nélkülözhetetlen a Férfi számára. A földi férfit az Ég felé emeli FöldAnya energiáit átadva, áttáplálva.
  5. A szakráls NŐ testisége -  a 8 őssejt, nemi szerve: csikló-méh 
  6. A szakrális NŐ lelkisége
  7. A szakrális NŐ szellemisége
 A csupa nagy betűvel leírt NŐ a szakrális nő-t jelenti, aki ÉL, azaz testi szintjén energetikailagműködő, lélek szinten szabad, szellemi szinten pedig tudatos.
...Férfi és Nő szakrális működése is csak egymáshoz képest értelmezhető.
A szakrális működés áldozatiságot-, annak vállalását jelenti, hogy nem csak Én vagyok, hanem MI vagyunk.
Dr. Czeke András (a könyv  megjelent, kapható a Püski KönyvesHázban) Minden jog fenntartva!
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése