Anyahita üzenetei

Anyahita: Dávid Júlia alkotása

 Ősi hitünk,- Nagyboldogasszony üzenete
Magyar Leányok, Asszonyok, az Élet gyógyítóivá válhattok.
Mindaz a SZER-Elem, ami bennetek rejtőzik, egy olyan áldásos minőség, amely ritkán adatott meg a világ számára.
Minden tudás birtokosai vagytok, hisz lelketek legmélyén rejtőznek azon ősi kódok, amelyek az élet végtelen körforgásában mindig a segítségetekre voltak.
A NŐK, az ősi megtartó erejük által minden korban képesek voltak olyan cselekedetet végrehajtani, ami meghaladta az akkori korszellemet.
Ha befelé figyeltek és lelketekbe mélyedtek, százszorszép dolgokra leltek.
Megtaláljátok mindazt az elrejtett tudást, amely eredendően belétek lett gyökereztetve.
A MAGYAR névben hallatlan erő lakozik.
Hite által sziklákat képes elmozdítani az útból.
Magyar Leányok, Asszonyok,- mindez az ősi erő bennetek lakozik!
Ha visszamertek nyúlni és a múltat megidézni, csodálatos varázslatban lesz részetek. Ősi megtartó erőm által olyan kódokat adok át nektek, s nyitok fel bennetek,- amely által megtáltosodhattok.
Ha mélyen befelé figyeltek, ha kizárjátok a külvilágot,- s semmi másra nem figyeltek csak a bennetek élő Istenire,- akkor egy pont után kapuk nyílnak meg bennetek.
Ezek a kapuk mögött egy olyan világ rejtőzik, ami eddig zárva volt előttetek, amelyben a MAGhoz érkeztek.  
S a bennetek lévő MAG üzen:- Jer velem! Vállald fel ÖNMAGAD, magyarságod, azt, AKI Vagy.
VAGYOK Aki VAGYOK,- Veled VAGYOK.
  
Együtt rezdülünk a szóra, mely különös értelmet jelent.   
Napsugaraim, lelkemnek angyalai,- ne féljetek, bántódásotok nem eshet!  Veletek vagyok, óva vigyázom lépteiteket.  Hozzátok elő magatokból azt a Szent NŐI Minőséget mely lelketekbe van kódolva!  Megtartó erőtök által tartsátok össze a Családot, a Nemzetet!  Szívetekből hozzátok elő az ősi HON dicsőségét, tiszteljétek azt, akik vagytok.  Nyúljatok vissza az ősi technikákhoz, emeljétek át a jelenbe.  A NŐ a Család megtartó ereje,- Ő az, aki által a tűz nem alszik ki otthonaitokban.   Melegsége és szelídsége, de ha kell a tettereje lágy hálót sző körétek, amellyel egyre feljebb és feljebb emel bennetek.  Kincseim,- hívjátok elő magatokból ezt az Ősi Szent NŐI Minőséget.
Nagyboldogasszonyként állok elétek, s viszlek vissza a múltba bennetek.
Csak kérjetek,- és emlékezzetek!
Hívjátok elő MAGotokból mindazt a csodát, azt a szépséget mely egykoron természetes volt. Merjetek,- Új Életre keljetek! 
A múltat áthozva és megjelenítve a mostban, nyerjétek vissza erőtöket.
Csak kérjetek,- csak hívjatok!
Lelketekben ősi húrt pengetek, hisz Nagyboldogasszony vagyok, aki már Szűz Mária születése előtt is itt volt veletek.  
Ősi lélek, ősi hangja zendül:  
- Magyar Te árva, Te száműzött!  
Térj vissza hitedhez, elfeledett gyökereidhez! 
Vess számot a múlttal, de újítsd meg magad a jelenben. 
Formáld magad Nagyboldogasszony tiszteletére,- így lészen Országod újra dicső HON, nem pártoskodó.
 
Ősi Magyar ének zendül:
- Istenanya, Szent Anya, magyaroknak Asszonya, dicső múltnak otthon adója!
Anyai palástoddal óvj bennünk, védelmezd lelkünk.
Dicső Anya, Szent Anya, magyar Honnak várományosa!
Áldj bennünk, állítsd helyére Igaz Hitünk, Őseinktől elrendelt szerepünk!
Istenanya, Szent Anya, Anyahita, magyar Lélek őrzője és megtartója!
Segíts emlékeznünk, ősi hitünk meglelnünk.
Magyaroknak Asszonya, a TRÓN várományosa,
Add vissza ősi hitünk és szerepünk!  
Most pedig ébredjetek MAG Urak!
Legyetek tettre készek, hisz ősi remény bennetek éled!
Ne aludjatok, s várjátok a sült galambot!
Az idő szárnya szélsebesen halad,- s elérkezett mit most tehettek.
Ősi hittel, bátorsággal óvjátok a Nemzetet!
Ellent mondatok a csalárdságnak, a megbontó intrikáknak, családvesztő rendeleteknek!
Álljatok ki MAGotokért, megtartva Őseitek tiszteletét!  
Anyahita minőségemben szóltam, Én, aki a jelenben is itt vagyok veletek.

Lejegyezte: 
Feketéné Lendvai Katalin

Anyahita üzenete a magyaroknak

Magyarok, Véreim,- Nagyboldogasszony minőségben szólok hozzátok. 
Kérlek benneteket nyissátok meg szíveteket felém, hogy a következő sorokat kellőképpen értelmezni tudjátok. 
 Ősi idők történetébe megyünk vissza,- amikor a magyar nép olyan egységet alkotott, amelyben tudta és hitte, hogy az irányítás az Ő kezében van, és a jövendőt Ő gondozza. 
Régmúlt emlékek tárulnak elétek, és ÉN szívem szeretetében mindig megőrzőm azt az emléket, amelyben Engem a felkelő Napban tiszteltetek.
De ősi örökségetek már itt-ott szertefoszlott. Hagyományaitok feledőben vannak, próbáljátok visszahozni a régi tanokat,- de a mindennapokban nem teszitek élővé, így nincs benn a köztudatban.
Az ősi tanokat a keresztény eszme átírta és a maga képére formálta.
Minden időben voltak asszonyok, akik az isteni Vért hordozták magukban.
A történelem során a lejegyzések visszavezetnek az ősi kultúrákhoz  amelyben az ANA, tisztalelkű Fénygyermeknek adott életet. Ezek a gyermekek nem földi fogantatással, szűznemzéssel születtek. Az idők folyamán különböző női megtestesülések adtak az ilyen Gyermekeknek életet. Őket Boldogasszonyoknak nevezték.    
   Mikor Nagyboldogasszonyként nyilatkoztatom ki magamat, ti rögtön Jézus szülőanyjára, Máriára gondoltok,- hisz ez van benn a köztudatban. 
Csak keveseknek jut eszébe, hogy van egy ősi minőség, akit ANYÁ-nak, ANA-nak hívnak. Aki a kezdettől, az eredettől itt élt veletek, Aki életre hívott bennetek.
ANYÁ-tok vagyok a kezdetektől, és ANYÁTOK-ként szeretlek bennetek, a szívetek mélyén gyökeredzem.
ÉN Vagyok a felkelő Nap mely rátok szórja összes sugarát, mely átölel ha bánatos vagy,- megvéd és megóv az ártó-rontó erőtől,- lágyan átölel, dédelget.
Sokféleképpen hívtatok,- Anyahitának,- Napbaöltözöttnek,- Babbának,- Szófiának,- Szűz Máriának…., s ez mindegyik ÉN Vagyok, mert mindegyik minőséget magamban hordozom.
Én a Mindenség ANYJA Vagyok, ÉG és FÖLD Királynője, a felkelő NAP sugara.
Most ezzel az ősi minőséggel szólok hozzátok.
Magyarok, Népem,- figyelmeteket kérlek irányítsátok most rám.
Szívetekben egyet alkottok határon túl élő testvéreitekkel. 
  
Ne engedjétek, hogy megosszanak bennetek, és hamis indulatokat gerjesszenek!
A cél, hogy egymás ellen forduljatok, hogy megosszák erőiteket. 
Hazugságokba keverjenek, és ne lássátok tisztán a történéseket.
A múlt tisztulni kíván,- de annak nem az az ára, hogy magatoktól elvessétek, megtagadjátok ami a tiétek volt egykoron.
Álljatok ki magatokért, és képviseljétek határozottan érdekeiteket, a magyar rendet.
Ősi jussotok ne feledjétek, és ne engedjétek át más nemzetnek.
A kizsákmányolás újabb méreteket öltött, de divatos porceláncsomagolásban van feltüntetve. Mindez azért, hogy távolról szemléljétek, nehogy a közelébe jussatok.
A mélységekben, álruhába rejtett valóság rejtőzik.
” A HAZA nem eladó”- mondjátok sokan.
Akik a porceláncsomagolásba bújtatott szankciókat megalkották, és alkalmazzák,- mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne így legyen,- a magyar föld kiárusítására törekednek.
Díszcsomagolásba bújtatott elméleteket gyártanak, és szankcióikkal megtévesztéseket alkalmaznak.
Ne higgyetek el mindent amit láttatni akarnak veletek.
Befelé figyeljetek, szűrjétek meg az elméletet, és lássátok meg az összefüggéseket.
Álljatok ki Hazátokért, és ne engedjétek, hogy az itt megbúvó értékek, kincsek, idegen kezekbe kerüljenek.
 Ősi jussunkat megtartva lépjünk előre, és alkossunk ÚJ NEMZETET.
  
Anyahitaként a magyarok Nagyboldogasszonyaként szóltam.

Belső Hang útján lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin


Anyahitaként szólok hozzátok...
 
Anyahitaként állok előttetek….. sajnos Engem már sokan elfeledtetek. 
Népemnek valljátok magatokat, Rólam mégis megfeledkeztek,- ahogy ősi rítust is elfeledtek. Sokan elfeledtétek azt az ősi minőséget, EGYSÉGET, Aki Én Magam Vagyok. 
Anyahita népe nézz reám,- tekinteteddel, gondolatoddal keress Engem. Szívünkben kapcsolódjunk össze, teljesedjen be az áldás, amit az ősiség írt, alkossunk EGY MINŐSÉGET. 
A Magyarok Nagyboldogasszonyaként szólok hozzátok,- az ÖRÖK MAGBA megyünk most be, abba, Akik kezdetektől vagyunk. 
- Az ÖRÖK MAG egy esszencia, különböző aspektusokkal felépítve. 
Attól függően, hogy női vagy férfi minőség, választja ki magát és illeszkedik be a Teremtésbe, az Egység Láncolatába.
A MAG a mi esszenciánk. Különböző magokra vagyunk kódolva,- de az ŐSMAG az EGY,- Ő eredendő a Teremtéssel,- EGYSÉGET alkot vele, szoros kapcsolatban áll vele,- egymásból kiáramló és befogadó mozgást végez.   
A MAG a középpontunkban van, az ISTENI SZIKRÁBAN, az ISTENI MEGNYILVÁNULÁSBAN. Ott olyan kódokat hordozunk magunkban, - Akik a Teremtés kezdete óta vagyunk. Ez a MAG szervesen illeszkedik a Teremtéshez,- hisz szerves összefüggésben, állandó áramlásban van vele. 
A MAG a szívünk mélyén egy ISTENI PONT, egy szikra, amely eredendő egységet alkot a Teremtéssel, a TEREMTŐVEL. 
 A MAG teljességében egy kódcsoport.
 Most abból a megközelítésből nézzük,- hogy mit is jelent mindez?    
- A MAG ősidők óta egy nép jellemzőit, csoportját alkotta. 
Őket magyaroknak hívjuk. A Teremtés kezdete óta a KÖZPONTI MAGból jöttek, a Teremtés fő ciklusából keletkeztek. 
 A MAGOK hosszú ideig egy állandósult állapotban voltak, EGYSÉGET alkottak, nem volt széthúzás köztük. Aztán, mikor idegen népcsoport keveredett az Ős- Eredendő vérbe,- akkor már elkezdődtek a torzulások. Olyan minták alakultak ki, olyan minőségek vették kezdetét,- akik sehogy sem tudtak az Ősteremtésbe illeszkedni és azzal azonosulni. A MAG szétszakadt, szétszóródott,- darabjaira hullott.  
 Egy teljesen más minőség vette kezdetét, és teljesítette be magát, népesítette be a Földet. Az EREDENDŐ MAGOK, az Ősök,- Akik az EGYből, a Szentségből, az Ősteremtésből jötte  és igazak maradtak,- kevesen maradtak.
Ők egy elkülönült életet éltek, őrizve maguk tisztaságát és a TISZTASÁG FORRÁSÁT. 
Teltek múltak az évek, évszázadok, és ezekből a MAGokból is többé-kevésbé a zöme kiválasztódott, mert nem tudta megtartani az ősi mintát,- így beleesett abba a mintába, ami kevert népcsoportként volt jelen. 
Évszázadok láncolatán keresztül ez így volt. Keverve volt a magyar más nemzetiségű maggal.  Az ősi már kiveszőben volt,- és akkor a TEREMTŐ újat gondolt…, - megújította a MAGOT.
 Kiválasztja, szétválasztja az ocsút a búzától, és íme,- újra tisztulnak a MAGOK…   
- Megismerik, felismerik ősi minőségük, de ehhez jó mélyre kell hatolniuk.
 Számos idegen mintát le kell vetkőzniük, ami sosem volt az övék,- csak illeszkedésükképpen magukra öltötték.   
A MAGOK- az ŐSI MAGOK legtöbbje már igen mélyen van ebben a teremtésben, - mert teremti magát,- azt az ősit,- azt a minőséget, Aki mindig is volt, lesz és létezik…
Ezek a MAGOK most üresítik ki magukból a régit, szabadulnak meg az idegen mintáktól, a ráhatástól,- hogy isteni tartalommal megtöltve magukat, vállalják fel szabott feladatukat.
- Az Ősteremtés most összekapcsolódik az ÚJ megteremtésével.
A múlt, a jelen összekötődik és EGYSÉGET, TELJESSÉGET alkot,- és visszatér az ÖRÖK KÖRFORGÁSBA, a természetes ciklusba, az EREDENDŐ RENDBE és LÉTFORMÁBA amelyből kiszakadt.
A MAGOK most maguk által tisztítják ki az eltorzult mintákat,- mindazt, amely évszázadokon keresztül öröklődött, - apáról fiúra, anyáról leánygyermekre szállt és így adta tovább, örökítette tovább a hibás kódokat. 
Itt az ideje, hogy végleg kitisztuljanak ezek a kódok, és az ÚJ VILÁG teremtése által mindez megújuljon, és illeszkedővé váljon.
Feketéné Lendvai Katalin Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése