2016. február 29., hétfő

Női energiák ébredése

A társadalom, amiben élünk látható és láthatatlan normákkal szabályozza, hogy hogyan viselkedjünk férfiként és nőként. A család, ezen szerepek elsajátításának első és egyben legfontosabb színtere a gyerekek direkt és indirekt szocializálásában. Mindemellett egyre nagyobb a csonka családok száma, ahol fizikailag csak az egyik pólus van jelen, ami még további zavarokhoz vezet a gyermek identitásának kialakulásában.
Ellentétben az ősi társadalmakkal, ahol általános volt, hogy több generáció élt együtt, így a már idős, ám letisztult egyének tudták tovább adni a szerepeket, értékeket, így megmaradhattak az egészséges identitások.
Az újkort megelőző szemléletetekben fontos szerepet játszó analógiás gondolkodás szívesen kapcsolta össze az olyan alapvető kettősségeket, mint az emberi természet meghatározó feszültségét képező női-férfi polaritás. Több ősi kultúrában is fellelhetők e dualista vonások. Olyan ez, mint a mágnes két pólusa, azon kívül, hogy vonzzák egymást, ki is egészítik, így hozva létre az egészet. Férfi és nő nem két szembenálló princípium, hanem az egy Isten két arca.
 
Azok a modern fejlemények, melyek a nők társadalmi egyenjogúsítása irányába mutatnak, nem a sajátos női értékek és képességek felmagasztosulását jelentik, hanem azt, hogy már a nők számára is megengedetté vált férfi módra, jellegzetes férfi értékek mentén érvényesülni. Ezáltal a nő természetes létezése együtt jár a női termékenység és az azzal kapcsolatos funkciók, vagyis általában a nemiség leértékelésével, így a nő, mint eszköz szerepet tölt be a szexualitásban. Ezzel szemben egyedül a női lény képes a magban rejlő láthatatlan információnak megformált testi valóságot kölcsönözni. E formateremtő képessége tette a nőt ősidők óta és szinte minden kultúrkörben az elvont szellemi valóság kibontakoztatására képes teremtményévé. Azt, hogy ez a kettős létezés mit okoz társadalmi és egyéni szinten, az a jelen világunkban kézzelfoghatóan érzékelhető.
   
„Korunkban számos ember küzd identitásválsággal a nemi jellemzők elmosódása és összekeveredése, illetve a hagyományos nemi szerepek felbomlása következtében. Ilyen körülmények között a nők számára az önmagukra találáshoz, a férfiak számára pedig a nőkhöz való viszonyuk újragondolásához adhatnak segítséget a női spiritualitásra vonatkozó tanítások.” (Pressing Lajos, A női és a férfi látható és a láthatatlan az indiai mitológiában és művészetben – Szellemi Ösvények az új évezredben, Cédrus, Budapest, 2004)
 
Spirituális vonal többek között az asztrológia és a számmisztika, melyek magyarázattal szolgálnak a minket befolyásoló energiákról. Ezek segítségül hívásával az idei évre várható hatások awww.magunk.hu oldal szerint:
„A férfi, és női energiák (Yin-Yang, a bal-jobb félteke között) egymásnak feszülnek 2010-ben, és ezek kisülési pontja a párkapcsolatok területén érzékelhető. Mindkét szemléletet látni fogjuk egyidejűleg megnyilvánulni. Egy feszült állóháború képe ez férfi, és nő között, illetve a racionális, és a racionalitás feletti működésmód között, aminek a megnyilvánulása rombolja, nehéz helyzetbe hozza a kapcsolatokat. Ebben a nemek közötti harcban a Nő (Hold) látszólag egyedül van, azonban ő van mégis erőben, mert a saját jegyében áll, ő képviseli a jövőt, az előremutató megoldásokat. A nők tehát magukra találnak, ébredeznek, identitásuk megerősödik, és a jobb féltekés működési módok is felerősödnek.
A racionális férfi-erő csapatban küzd, hatalmas erőkkel. Ez a hideg racionalitás jellemezni fogja ennek az évnek az érzelmi alapbeállítottságát, és a gondolkodás-módját. A bal féltekés racionális gondolkodás foggal-körömmel ragaszkodik a múlthoz, a megszokott, bejáratott rendszerekhez, keretekhez, struktúrákhoz.
Az üzenet tehát, hogy napi létünkkel, teremtő megnyilvánulásainkkal mi Nők vagyunk azok, akik naponta elvégezhetjük ezt a Nap-Hold egyesítést belül, amely újjászüli a fizikai valóságunkat, az életterünket. Ez az, ami lebontja a korlátainkat, amiket korábban kőbe vésett valóságnak képzeltünk.” 
 
A női energia beáramlása szükséges a bolygó energetikai egyensúlyának az eléréséhez, azonban a női energia nem jobb, mint a férfi, hanem a női energiára van szükség, a jelenlegi maszkulin többlet egyensúlyba hozatalához.
 
Egy olyan világban ahol a férfi értékek a mérce, nőként nem csoda, ha nem találjuk a helyünket és nem is érezzük magunkénak e világot.
Ha a férfi értékek mentén menetelünk is, a saját bőrünkből kibújni nem tudunk. Mindig találkozunk és találkozni is fogunk olyan akadályokkal, amiket nőként nem teljesíthetünk, mivel nem miénk ebben a formában a világ.
 
Nekünk kell visszaállítani a saját világunkat, női módra, női értékekkel. 
  
„Az utóbbi időkben sokat javult a nők helyzete, de vannak még tennivalók…..”
 
(Ludas Matyi, 1970. november 19.)
 
   
Szerkesztette: Kiss Zsuzsanna


Szerelem és szex az ősi kultúrákban és maSzerelem és szex
   Pikáns, mégis hálátlan téma.
Szex - ez a szó mindig vonzza a figyelmet, mégis hálátlan a téma, mert őszintén szinte lehetetlen beszélni róla. Akkor ugyanis kiderülne mennyi gátlás, tévhit, akár még kérdés van bennünk a témáról.
    Probléma a szex körül a XXI. sz.-ban? Miért is lenne?
Hiszen a történelem során talán még sosem volt ekkora szabadsága férfinek és nőnek.
    Mégis sok pár nélküli, magányos ember van. Ennél sokkal rosszabb a társas magány, amikor egy férfi vagy egy nő él ugyan valakivel, de mint két párhuzamos: ritkán találkozik a lelkük. Sokan csalódásaik miatt egy életre bezárultak a másik nem előtt. Nem tudják és nem is akarják önmagukat adni egy kapcsolatban, nehogy újabb sebeket kapjanak.
    Ha nincsenek problémák a szexualitás körül miért népszerű téma a potenciazavar vagy a frigiditás?
Ősi rituálék 
      A szerelem és szexualitás, férfi és nő odaadó összeolvadása a legnagyobb szentségek egyike volt az ókorban és az azt megelőző időkben. Talán most sok konzervatív szemléletű keresztény ember a fejéhez kap, de volt idő és voltak kultúrák, ahol a szerelmi aktus a legszentebb imádsággal volt egyenrangú, ha nem felette álló!
„A szerelem és a házasság a legszentebb energiaforrás! Az igazi, mély szeretettel átfűtött szerelmi aktus megnyitja az égi csatornákat és a gyönyörű isteni energia hihetetlen magasságokba emeli a szeretkezők
testét és lelkét.” (Tűzhordozók).
     Több kultúrában beavatott papnők gyakorolták a szerelem mágiáját az arra felszentelt templomokban. Például a főníciai Astarte istennő templomaiban.
      A kora ókori kultúrákban termékenységi ünnepeket tartottak a tavaszi napéjegyenlőség (márc. 21.) idején. Ez nagyon elterjedt szokás volt. Krétán a mükénéi kultúra, a föníciaiak, a perszák, a sumérek hagyományaiban egyértelmű nyomai vannak ennek. A Földközi-tenger medencéjét övező népeknél szinte mindenhol találunk erre utaló forrásokat. A rómaiak is átvették a görög bacchanáliákat, Bacchus isten borgőzős orgiáit. Az egyiptomi Ízisz istennő kultusza olyannyira elterjedt a római birodalom területén, hogy az éppen kibontakozó kereszténységnek komoly vetélytársa volt! Az ősi egyiptomi vallás rituáléi élnek tovább a szabadkőműves tanokban, ahol a pletykák szerint nagy jelentősége van egy nemi aktuson alapuló beavatásnak.
     A római időkre orgiákká silányult ünnepeknek az ősidőkben más szerepe és jelentősége volt. A papok, mágusok megidézték a természet erőit, és a termékenység istenét. Hitük szerint a napéjegyenlőségek idején olyan különleges kozmikus erők érik a földet, amelyek az emberekben is a megújulást, a teremtő, alkotó erők feléledését szolgálják, és ilyen módon az Istennel és az Univerzummal való egység szeretetteljes élményét élik át az ünneplők.
   A kelták is megünnepelték a természet újjászületését. Valahogy így:
„…ahogy az alkonyat vörösre festette a tájat, megkezdődtek a szent szertartások.
Az évszázados rítus szerint minden nap más szertartással és más imával végződött.
A helybéli kovácsmester, Kulan, ma reggel izgatottan fogott hozzá a kardok élesítéséhez,
patkók javításához. Hiszen a mai nap a legnagyszerűbb. Tetőpontja és egyben
zárónapja a nyári napforduló egyhetes ünnepének.
A Kör hatalmas kövei szögletesen,keményen törtek az ég felé. Kulan mesternek eszébe jutott a legenda, miszerint valamikor azt az Istenek építették. Csak így lehetett, mert a hatalmas, simára
és egyformára kifaragott kőtömböket ember nem bírta volna megmozdítani. A holnap
reggeli napfelkelte pontosan a Kör közepén álló oszlopot fogja megvilágítani.
A szemük láttára születik meg a Fény! Az éltető, a meleget hozó, a gabonát érlelő.
Ha a fénysugár áttör a Kőkör egyik dolomitjába vésett keskeny résen és rávetül az
oszlopra, azt jelenti, megkapják az Istenek áldását: asszonyaik megtermékenyülnek,
egészségük megmarad vagy visszatér, veteményeik gazdagon beérnek.
Ez a nyári napforduló-ünnep a termékenység ünnepe.
Lassan mindenki abbahagyta a munkát, elrakták szerszámaikat. Egyre növekvő
izgalommal tekintgettek a szentély felé. Várták, mikor jelzi a Kör kövei előtt fellobbanó
hatalmas máglya a szertartás kezdetét. A pakolászás zaja egyre gyérebben hallatszott,
elcsendesült a sokadalom. Katbad a főmágus, minden druidák atyja és tanítója, a druida
tanács vezetője, lassan közeledett a falu felől, kezében hatalmas, égő fáklyával. Mikor a
máglya mellé ért, megállt egy pillanatra. Katbad rázendítve az ősi varázsigére, meggyújtotta a máglyát. A fellobbanó, robajló földi tűz volt hivatva arra, hogy magához vonzza az égi tüzet.
Hadd lássák az Istenek, hová kell küldeni az égi, teremtő energiát! Egyre többen
csatlakoztak Katbad énekéhez. Jól ismerték a Fény-hívó dalt. Nemzedékek adták át a
következőknek. Varázserejű dal volt.
Már mindenki kezdte érezni testében a leszületni készülő fény első, gyenge
üzeneteit. Bizsergő energiák mocorogtak a fejükben és a fejük fölötti térben. Majd,
mint a hajnali harmatos fűszálak enyhe remegése, végigfutott testükön is az ébredő
energia egy-egy hulláma. Kellemes, bizsergő érzés volt. Aki már egyszer is megkóstolta,
az vágyott rá újra és újra.
Az egy hete tartó ünnepség minden estéjén más-más energiakapu nyílt meg
testükben. A druidák úgy tanítják, hét energiakapu köti össze az embert az univerzummal,
az Istenekkel. Ezek az energiakapuk az ember testén sorakoznak az ágyékától a feje búbjáig. Úgy néznek ki, mint egy-egy színes fényvirág. Most az utolsó, a legfelső virág kezdett el kinyílni, bontogatta
ezer lila szirmát. Éjfélre teljesen megnyílik a kapu Isten és Ember között. Mindenki átéli, betölti igazi szerepét, hídként egyesíti Égapánk és Földanyánk teremtő energiáit.”
 (Tűzhordozók c. regényből).
  Minden ősi hagyomány összeköti a szexualitást az életenergia áramlásával, és ilyen módon az egyik legfontosabb feltöltődési forrásnak is tartja. Illetve a legkönnyebben lemerítőnek is, ha helytelenül gyakorolják.
Tantra jóga, Tao, és egyiptomi szexuálmágia
   A tömeges ünneplések mellett az intim együttlétnek még erőteljesebb mágikus hatást tulajdonítottak.
   Az ősi indiai eredetű  tantra jóga olyan energetikai gyakorlatokat jelent, aminek – közhiedelemmel ellentétben - jóval több a célja, mint a gyönyör fokozása.
 „ A tantra jóga a személyes átalakulás egyik ősi rendszere, mely a szexuális energiákat használja fel a szellemi megvilágosodás eléréshez…
A tantra célja a multidimenzionális tudat megtapasztalása.”/Tom Kenyon: Mária Magdolna üzenetei c. könyvéből./
     Az ősi Kína taoista filozófiájának középpontjában is az ember belső átalakulása áll. Végső célja a halhatatlanság elérése. A Tao gyakorlásának egyik központi feladata a csí, azaz az univerzális energia begyűjtésére irányul, amivel folyamatosan töltik fel a csí testet.(Általunk étertest, Pránatest, duál, energetikai ikerpár, stb,neveken ismert energiatest – egy korábbi hírlevélben már beszéltünk róla bővebben.) Többféle csí gyűjtési módszert ismertek. A szexuális aktus során úgy gyűjtenek be csít, hogy az orgazmus előtt megállnak pihenni, majd újra kezdik az izgatást. A kielégülés késleltetésével a szerelmeskedők mindketten a felfokozott érzékiség állapotába kerülnek, és ezáltal egy erősen módosult tudatállapotba. Az orgazmus pillanatában a gerincoszlopban található energiacsatornán feláramlik az összegyűjtött csí, és aktiválja a magasabb agyi központokat. Az eredmény: a Teljes Emberi mivoltunk átélése egységben az univerzummal.
     Az ősi Egyiptomi mágia középpontjában szintén(!) a halhatatlanság elérése állt. (Honnan vették őseink, hogy halhatatlanná válhatunk? Hiszem, hogy volt ennek a hiedelemnek alapja!) A régi egyiptomiak is mesterei voltak a szex gyakorlásának. A gerincoszlop aljában a köldök mögött lakó energiát szekhemnek hívták. A kiteljesedő szerelmi aktus során (hasonlóan a taoista elképzeléshez) a szekhem végigcsap a dzsed-oszlopon, vagyis a gerincben futó energiapályán és bekapcsolja a tobozmirigyet. Az eredmény szintén a hőn vágyott emelkedett tudatállapot, a szellemi kiteljesedés lesz.
       Tehát a szex itt is egy nagyon fontos energiafejlesztő gyakorlat volt, ami a KÁ testet
feltöltötte energiával. Az egyiptomiak úgy hitték bármiféle szellemi továbbfejlődésnek az alapja az energiával feltöltött KÁ.
SZERELEM, SZERETET
 Máris túl sokat beszéltünk a szexről, a romantikusabb lelkületűek talán már a fejüket csóválják: mi van a mélyebb érzésekkel?
  Megnyugtatok mindenkit: az együttlétek kiteljesedéséhez fontos volt az a mély önátadás, egymás elfogadása, szeretete, amit csak az igazán szerelmesek élnek meg. A késő ókor orgiái bizonyára nem adták meg a lelki-szellemi kiteljesedést művelőiknek, csak az ősi hagyomány csökevényes, félreértelmezett folytatásai voltak elvesztve eredeti jelentésüket, rendeltetésüket.
  Hogy milyen egy szerelmes érintés?
 
„Férfi és nő úgy egészíti
ki egymást, mint nappalt az éjszaka. Csak együtt, egymást segítve, szeretve boldogulnak.
Ugyanolyan szükség van a földi élet egyensúlyának megteremtéséhez mindkettőjükre,
mint ahogy szükség van a Napra, és szükség van a Holdra is. Más-más a szerepük, de
mindkettő fontos.”
 
„Amargen csak kapkodott levegő után, nem találta a szavakat. Vesztére belenézett
a lány mélybarna, tüzes szemébe. Ily közelről szédítő volt a mélység, amibe zuhanni
kezdett. A feje tetejétől a lába ujjáig megpendült egész teste, mint egy húr. Átrezgett,
valami különleges ütemre. Mintha nem is különálló test lenne. Teljesen egynek érezte
magát a lánnyal. Megszűntek körvonalai, határai. Nem is akart mást zsongó tudata,
mint eggyé olvadni vele. Azt sem tudta, mit cselekszik. Már nem az ész, nem a tanult
illemszabályok irányítottak. Erős karjaival magához szorította a lányt és rátapadt szájával
annak nedves ajkaira. Érezte a hatalmas energianyalábot, ami köldökük táján hevesen,
erősen összerántotta és összekapcsolta őket.”
 
„A fiú egész testében remegett, heves és forró energiák tomboltak vérében.
Freyát megrázta a férfiből áradó energia, amikor testük összeütközött. Oly közel
voltak egymáshoz, hogy Freya nyaka bizsergett a férfi ziháló lélegzetétől, érezte
bőrének napsütötte illatát. A testéhez feszülő izmok érzése könyörtelenül és megfékezhetetlenül
beindítottak benne valamit, amit már nem lehetett leállítani. Mintha
ezer hangya szaladna mindenhol a testén és vére őrült nyargalásba kezdene ereiben.
Arca kipirult, lélegzete benn akadt.
El akarta taszítani magától a fiút. Pontosan tudta, hogy az is ugyanezt érzi, de
Asward csak szorította, nem törődött Freya tiltakozásával”
 
„Már nagyon közel voltak egymáshoz, érezték ajkukon a másik forró leheletét és
akkor megtörtént. A heves, mohó csók összekoccantotta fogaikat, sisteregtek az energiák
körülöttük. Óriási feszültségek oldódtak ki, hogy aztán újra kínozzák őket.”
 
„A vágy önállósította magát, már nem ők uralták többé. A köpönyegek a földre hulltak
és ők is rájuk. Amikor lekerültek ruháik, részegen itták be egymás bőrének illatát.
Minden érintésük bizsergett, sütött, mint egy apró villám.”(részletek a Tűzhordozóból).
 
  Hol találunk partnert ilyen hőfokú, mély érzéseken, egymás tiszteletén, szeretetén alapuló lángoló kapcsolathoz, ami feltölti testünket, lelkünket, szellemünket? Bárhol. Mindenki erre vágyik.
 
   A Tűzhordozók hősei igaz az ősi kelta földön élnek, ősrégi időkben de érdemes elolvasni, ők hogyan keresik igaz párjukat, hogyan élik meg a szerelmet. Történeteik ma is aktuálisak.
 


Egy alattomos kór: az endometriózis
Az endometriózis a termékeny korú nők gyakran előforduló megbetegedése, amelynek kezelése még nem teljesen megoldott.
Bár a fogamzóképes korú nőknél a leggyakoribb, egyre többször diagnosztizálják tinédzser korban és ritkán előfordulhat menopauza (női klimax) után is. A betegség a megfelelő kezelés után is az esetek közel felében kiújul. Minél korábbi életkorban kezdődik a betegség, általában annál kedvezőtlenebb kórlefolyás jósolható. A legújabb statisztikai adatok szerint az endometriózis gyakorisága 5-15% is lehet a termékeny korú nőkben, tehát gyakoribb, mint az asztma vagy a cukorbetegség.
Egészséges, élettani körülmények között a méh űrét belülről egy specializálódott hámszövet, az endometrium (méhnyálkahártya) béleli, amely a megtermékenyített petesejt befogadására havonta alkalmassá válik. Endometriózisról beszélünk, ha a méhnyálkahártya bárhol a méh üregén kívül helyezkedik el. Az endometriótikus szigetek leggyakrabban a méh simaizom rostjai között, a petefészkeken, a méhet rögzítő szalagokon, a petevezetőkön, a húgyhólyag vagy a végbél hashártyaborítékán alakulnak ki, de a szabad hasüregben bárhol megjelenhetnek. Mivel a kóros elhelyezkedésű nyálkahártya is - ugyanúgy, mint a méhen belüli, normális elhelyezkedésű nyálkahártya - követi a normális női nemi hormonális ciklus változásait, a menstruáció alatt felgyülemlő váladék súlyos panaszokat és elváltozásokat okozhat.
Az endometriózis kóreredete tekintetében csak feltételezések állnak rendelkezésünkre. A legszélesebb körben elfogadott az ún. visszafelé áramló menstruáció elmélete, mely szerint menstruáció során a lelökődő méhnyálkahártya a méh űréből nem csak a külvilág felé távozik a hüvelyen át, hanem a szabad hasüreg felé is áramlik a petevezetékeken keresztül, ahol megtapad.
A betegség családi halmozódást is mutat: endometriózisban szenvedő nőbetegek leánygyermekeinél hét-tízszer magasabb az endometriózis kialakulásának kockázata, mint egészséges anyák gyermekeinél.
A betegség legfontosabb tünetei lehetnek a kiterjedt, pontosan nem meghatározható kismedencei fájdalom, fájdalmas menstruáció, fájdalmas közösülés, fájdalmas vizeletürítés, fájdalmas székletürítés, krónikus fáradtság, ugyanakkor az endometriózis az esetek körülbelül egy harmadában tünetmentes is lehet.
A tünetmentesség miatt az endometriózis sokszor csak mellékleletként derül ki egyéb okból végzett nőgyógyászati vizsgálat vagy beavatkozás során.
Tovább bonyolítja a felismerést és a kezelést, hogy a legtöbb egyéb betegségtől eltérően az endometriózis esetében az elváltozások és a tünetek, panaszok súlyossága között nem sikerült összefüggést kimutatni. A betegség gyakran meddőséget is okoz. Igen jellegzetes a betegség lefolyására, hogy a tünetek a menstruációval szinkronban jelentkeznek és enyhülnek. Nagyon ritkán a betegség kezelés nélkül is visszafejlődhet, de az esetek döntő többségében az endometriózis kezelés nélkül egyre súlyosabbá válik. A kórkép a menopauzával megszűnik.
Terhesség során a betegség visszafejlődik, de szülés után, akár már a szoptatás során is visszatérhet.
Az endometriózis a nőbetegek általános életminőségét komoly mértékben rontja: a párkapcsolat tönkremehet a szexuális élet és a családtervezés korlátozottsága vagy olykor lehetetlensége miatt, a beteg elmaradhat tanulmányaival, havonta akár egy hétig is munkaképtelen lehet, a krónikus, hosszú távú fájdalom depressziót, szorongást idézhet elő.
Az endometriózist biztosan diagnosztizálni csak sebészi úton lehet, a klinikai lefolyás alapján csak feltételezhető a betegség jelenléte.
Az endometriótikus szigetek jelenlétét hastükrözés (laparoszkópia) során vett szövettani mintával kell megerősíteni, mely eljárás komoly szakértelmet és tapasztalatot igényel.
Az endometriózis kezelése három módon lehetséges.
Az egyik a sebészi út, amikor a műtét során amellett, hogy szövetmintát vesznek a biztos diagnózis felállításához, el is távolítják az elváltozásokat. A másik lehetőség a gyógyszeres terápia. Gyakran alkalmaznak fájdalom csillapítókat a fájdalom tünetek enyhítésére, valamint hormon készítményeket a betegség kezelésére. A hormonkészítmények egyik csoportjába tartoznak az injekciós gyógyszerek, melyeket fél éven át alkalmaznak, a másikba pedig a hosszútávon is használható tablettás terápia. A kezelés harmadik lehetséges útja a sebészi és a gyógyszeres terápia kombinációja. Az elváltozások műtéti eltávolítása után gyógyszert is rendel a kezelőorvos a betegnek. Azt hogy melyik páciens esetében melyik módszer a leghatékonyabb, a kezelőorvos személyre szabottan dönti el.
 
L.PH.WH.Gynecology.2010-10-13.1637A menstruációs beavatás

1. Új Hold - A Szûz
A menstruációs beavatás
MegtisztulásNõnek lenni korunkban a legnehezebb és egyben legszebb feladat.
Talán most a legjobb, ám most a legnagyobb kihívás. Most áll a kérdés: vajon tudunk-e nõk lenni?! Úgy, ahogy akartuk, szabadon, jogokkal, de mégis, NÕKÉNT!
A hétköznapokban ezer meg ezer feszültség szakad nyakunkba, melyek sokszor belõlünk csíráznak ki, abból, ahogyan látjuk helyzetünket.
A Mindenség végtelen, ezért rajtad áll csupán milyen méretû, formájú ablakot választasz és az is, milyen színûre fested a keretét, melyen át szemlélõdsz.
A lényeg, megteheted, hogy gondolkodásodban változtatsz.
A mindennapok során olyan dolgok okoznak problémát, mint egyszerre nõnek lenni és határozottnak, férfi erejûnek egy rohanó társadalomban, vagy hogy a legalapvetõbb megtisztulási folyamatunkat, hogyan illesszük be a pihenést nem engedõ munkaidõnkbe. Cikkeimmel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy sokszor nem is a külvilággal van a probléma, hanem azzal, hogy mi elfogadjuk-e saját testünket, saját igényeinket.
Menstruáció és beavatás
A menstruáció a kor elõrehaladtával, a hormonszint emelkedésével, úgy körülbelül 12 éves korban indul meg. Van aki már 8-9 évesen is tapasztalja a vérzést, valaki késõbb érõ típus, csak 15-16 éves korában találkozik vele elõször. Ez nem csak testi érettség azonban, hanem lelki is.
Az õsi kultúrákban az elsõ vérzés nagy tiszteletnek örvendett, megünnepelték az asszonyok körében. Gyakorlatilag beavatásnak tekintették, a leány ekkor nõvé ért. A régi idõkben a bölcs asszonyok mesélték el a lányoknak, hogy ekkor valójában mi történik, ahogy késõbb a szülés/születés misztériumába is õk avatták be a várandóst.
A menstruáció a nemi érést készíti elõ, testileg növekedés, alakváltozás kíséri, a mellek megnagyobbodnak, kikerekednek, a csípõk gömbölyödnek.
Szakrális jelenség
A menstruáció azonban a testi tünetcsoport mellett szakrális jelenség. Lányból nõvé alakulunk, a nemi kapcsolatra, termékenységre éretté válunk. Folyamata során havonta egyszer gyakorlatilag megtisztul a méhfal, a felgyülemlett nyálkahártya egyben leválik.
Ezzel párhuzamosan a beért, de meg nem termékenyített petesejt is kiürül.
A tisztulás azonban nem csak testi jellegû. A menstruáció elõtt tapasztalt feszültség, mellfeszülés, rossz közérzet egyfajta szimbolikus, robbanás elõtti állapot.
A minket ért stressz, negatív élmények szinte összesûrûsödnek ebben a pár napban. A vérzéssel együtt pedig ez a feszültség is távozni képes.
Egy nõ e pár nap alatt kisírja a szemét, vagy kidühöngi magát, távozik minden, ami betokosodott.
Ez a természettõl kapott egyik legnagyobb ajándékunk. Folytonos megújlás. Szakrális, és õsi, megújulunk mint a minket jelképezõ õsi anyag, õsbolygó, a Hold.
A mai fiatal lányok, nõk kevéssé élnek összhangban a természettel, azonban ma már - és egyben ismét - nem titok, hogy a nõi haviciklus egybecseng (összefügg) a Hold változásaival.
A hivatalos ciklusidõ pontosan megfelel a Hold ciklusainak.
A menstruációt megelõzõ periódusok analogizálhatók a Hold egyes aspektusaival. A nõk sokan ezért ma is érzékelik, erõsebben megélik pl. a telihold jelentségét. Változunk, hullámzunk belül, akár a Hold, s mint mikor teliholdkor feltör a dagály, belõlünk is úgy buggyan ki minden addigi, épp mint a tengeren.
A Hold állása
Fontos lehet az is, hogy a Hold melyik csillagjegyben tartózkodik az egyes fázisokban. Ha követjük a Hold jelenségeit, és állásait könnyebben felkészülhetünk erre az idõszakra. A Kosban, vagy Skorpióban a Mar sáltal uralt jegyekben megkezdett vérzés pl erõteljesebb (a Mars a vér ura), hosszabban tartó lehet, a Skorpió e mellett a nemi tájékot is magában foglalja, ezért kifejezetten erõsebb hétre számíthatunk, mint pl. egy Ikrek, vagy egy Bak Hold-állás esetén.
A Hold változásaival mi magunk is többszörösen analógok vagyunk. Egyrészrõl fiatal lányként megfelelünk a Szûz aspektusnak, a növekvõ Holdnak, Anyaként a teliholdnak, Banyaként (Öreg Anyakén) pedig a fogyó, elmúló holdállásnak. Másrészt életünkben egy hónap (28 nap - egy holdciklus) során is könnyedén végigkövethetjük a növekvõ, gyûllõ, ereje teljében lévõ, tobzódó és elmúló, csökkenõ érzeteket.
A vér mint szimbólum
A vér alapetõ szimbólum. Az élet folyamát jelképezi örökös áramlásával. Vörös színe az életenergiát, erõt mutatja. A vér az élet maga. Vér nélkül nem létezhetünk. A menstruációs vér távozása a szüléshez hasonlatos életadás, fájdalmaiban is követi a születés folyamatát, hasonló méhösszehúzódásokkal jár, ezáltal felkészít a nõi test egyik legfontosabb feladatára, edz, elõkészít. Azáltal, hogy termékenységünkkel nem élünk egy adott hónapban, mint tökéletes teljes kör, egy kis világ, egy teljes ciklus, azért befejezi magát. Az életadás vér formájában ugyan, de megtörténik. A nagy folyamatot átéljük kicsiben, kis út ez a végtelen nagy útban, ahogy egy nagy, élõ szervezet, egy virág szerveit is kicsi önálló szervezetek, sejtek alkotják. Ezáltal kerülünk mi Befogadó nõk is egyensúlyba magunkkal, ezáltal alkotunk, teremtünk, kreatívkodunk egy kicsit, abból amit láttunk, hoztunk, ezáltal leszünk mi is valahol magunkban Alkotók. Ahogy jin is tartalmazza a janghoz hasonlatos hófehér magot.
Ellenforradalom és béke - önmagunkkal
A menstruáció korunkban ellenforradalmi kultusz lett.
A reklámok szó szerint kimondják naponta többször, hogy ez egy gond, egy probléma, és termékeikkel ezek a gondok megszüntethetõk, vagy legalább is elviselhetõbbé tehetõk. Félünk tõle, utáljuk, kényelmetlen védekezési módok, kényelmetlen érzet, és sok gond kíséri, hogy a férfi a másik szobában vajon mit szól ha megtudja, hogy az évfordulónkon is...
Fáj a hasunk, nyûgösek és hisztisek vagyunk, valaki érzékeny, többet sír ilyenkor.

A testi tüneteket leginkább az elfogadással gyengíthetjük.
Nem csak megérteni kell ezt a megújulási folyamatot, hanem megköszönni a Sorsnak, megtanulni becsülni ezt az áldást.
Aki tudatosan él már néha egyenesen várja ezt az idõszakot. A feszítés, és az idegesség hirtelen lecsökken, életünk helyrebillen.
Megtisztulunk mindentõl, amit abban a hónapban be és elfogadtunk, hiszen ez a befogadás szimbolikus - a világra értelmezhetõen -, és egészen konkrét nemiségünk szerint, intimitásunkban, a szexualitás terén is értelmezhetõ. A menstruáció ideje alatt nem befogadunk, megtanulunk kicsit elzárkózni, lezárni, kiáradni, hogy csak azt tartsuk meg élménybõl, emlékekbõl, ami nekünk is igazán kellemes. Ezáltal pedig, mint az újszülött újabb lehetõséget kapunk, újult erõt.
A menstruáció egyben fontos jelzõeszköz is. Mutatja, hogy még magunk vayunk, hogy még a szûz hold fázisában járunk, még nem ért el minket a gyermekáldás.
Ha fáj
Ha fáj valami, hát fáj. Megértve, hogy a vérzés egy adomány, a nõi lélek testi kiegészítõje, ami jelez nekünk, a legjobb tanácsadó, és a nõiség alapvetõ kifejezõje, a fájdalom szépen lassan csökken.
Szedhetünk rá gyógyszereket, különbözõ készítményeket, homeopátiás szereket, vagy fogyaszthatunk gyógyteákat.
A cickafark teája népi gyógymód a bajok könnyítésére, a citromfû nyugtató hatású, ezáltal hat.
A ciklus elõtti vizesedést zsúrlóteával, vagy csalánlevéllel orvosolatjuk.
A nagyobb vérveszteséget pedig vas készítményekkel, vagy piros bogyós gyümölcsökkel, céklával, májjal, vörösborral érdemes pótolni.
A menstruáció tehát nõiségünk alapvetõ velejárója.
Mondhatnánk azt is, a természet nem véletlenül találta ki. Tisztító folyam, életet adó, külsõ segítséget nem igénylõ megújhodás. Egy út vége, egy kijárat a ciklusból. De jó tudni: minden kijárat bejárat valahová máshová.
Fodor Kata

2016. február 27., szombat

Csodálatos gyermekeink"Légy olyanná, mint ők, de ne
kényszerítsd őket, hogy rád hasonlítsanak.
Te vagy az íj, melyből gyermeked, mint eleven nyílvessző, kipattan.
Legyél a Nyilas kezének öröme!"

Kahlil Gibran: A próféta


Mi, szülők hajlamosak vagyunk pusztán szeretetből elvárásokat támasztani gyermekeinkkel szemben, "rosszalkodásukat", helytelennek ítélt viselkedésüket különböző módon büntetni, tiszteletet várni tőlük azon egyszerű oknál fogva, mert mi a szüleik vagyunk. A leírtak ugye legtöbbünk számára természetes és általánosan elfogadott. Pedig ez egyáltalán nem olyan természetes. Ilyen nevelési módszerek mellett egyre nagyobb szerepet kap életükben a megfelelni-vágyás, minden erejükkel igyekeznek is a szüleik által támasztott elvárásoknak megfelelni. A szülők pedig, mivel szeretik gyermekeiket, elvárják tőlük, hogy az általuk helyesnek ítélt utat járva az ő elképzeléseik szerint éljenek. Az újabb és újabb elvárásoknak azonban képtelenség megfelelni, ez előbb-utóbb viselkedési zavarokhoz, enyhébb esetben önértékelési problémákhoz, súlyosabb esetben akár gyermekkori depresszióhoz, vagy fizikai tünetekhez vezethet. Ilyenkor aztán rossz a gyerek, és büntetünk, ezzel tovább rontva a helyzetet.

Pedig lehetne másképp is. Az a csöpp kis csomag, az az alig néhány kilónyi magatehetetlen kis ember kezdetben teljesen kiszolgáltatott szülei számára. Mégis maga a csoda, és ugyanolyan jogú kis ember, mint bármelyikünk. Felnőtt korunkra megfeledkezünk kicsinyeink világrahozatalának és nevelésének természetes és ösztönös módjáról. A felnőttek, mire végigjárják a fent vázolt utat gyermekkoruktól felnőtté válásukig, tele vannak szorongással, fájdalommal, a fájdalomtól való félelemmel. Mit is adhatnának gyermekeiknek? Elvárják a tiszteletet, de a gyermek nem érti, miért kellene tisztelnie a szülőit? A válaszok között gyakran szerepel: mert én hoztalak a világra, mert annyit áldoztam érted időt, anyagiakat stb. Ezt a kisgyermek nem érti. Ő nem kérte ezeket. Ezért kellene tisztelnie a felnőtteket? Ők még nagyon tiszta szívűek, és érdemes velük leülni, komolyan elbeszélgetni, mint egyenrangú partnerrel. Nagyon sokat lehet tanulni tőlük. Az én három éves lányomnak világos véleménye volt arról, hogy mi a feladata a szülőnek(!). Ahogyan ő fogalmazott, a szülő feladata az, hogy szeresse a kicsikéjét, és segítsen neki, ha kell. Egy három éves gyermek nagyon egyszerűen és végtelenül bölcsen látja a világot. Az ő értékrendjük merőben más a felnőttekétől.

Nem kívánnak sokat, de vannak alapvető szükségleteik mindannyiuknak. Ez pedig a SZERETET, mint mindennél nagyobb mozgatóerő, a BIZTONSÁGÉRZET, és a VÁLASZTÁS lehetősége. Ezek talán nem is választhatók szét igazán, összetartozó fogalmak. Nem nehéz ezeket megadni számukra, ha kezdettől fogva tudatában vagyunk annak, mire van szükségük. A szeretetet azt hinnénk, kár is részletezni, de nem biztos, hogy így van. Mi is a szeretet? Nehéz megfogalmazni, de a meghatározásban fontos kihangsúlyozni, hogy amikor szeretünk, akkor szeretetünk tárgyát olyannak fogadjuk el, amilyen, és nem igyekszünk mindenáron önmagunk tükörképévé formálni őt. (Ez ugyanis nem a másik szeretete, hanem önmagunk imádata.) Ha így teszünk, minden nap tanulhatunk valami újat, felfedezhetünk valami csodálatosat, amit gyermekeink adnak nekünk. Érdemes elgondolkodni azokon a gyermetegnek tűnő kijelentéseiken, amit sokan megmosolyognak. Ismétlem magamat, de nem ismételhetem eleget: ők még tisztán, ártatlanul és a szereteten át látják a világot, úgy, ahogy mi felnőttek már csak nagyon ritkán. Olyan bölcs dolgokat tudhatunk meg tőlük, amit felnőttként már észre sem veszünk. Érdemes időt szentelni rá. Biztonságban akkor érzik magukat igazán, ha érzik a szeretetet, és az elfogadást.

Itt van még a választás lehetősége. Mi, kineziológusok gyakran használunk egy eszközt, amit viselkedési barométernek nevezünk. Ennek, és az izomtesztelésnek köszönhetően pontosan meg tudjuk állapítani, hogy a kliens milyen lelki állapotban van, milyen érzések kavarognak benne és mi az, amit mások részéről hiányol. Ennek a barométernek a legalsó szintje, a „poklok pokla” az úgynevezett nincs választás megnevezés. Ez a teljes kilátástalanság. Amikor úgy érezzük, kicsúszott kezünkből az irányítás, nem tehetünk semmit, kiszolgáltatottak vagyunk. A mai gyermekek különösen igénylik a választás lehetőségét, és ennek tudatában akár apróbb cselekhez is folyamodhatunk. Annyira szükségük van arra, hogy dönthessenek, hogy akár még az ellenkezést is képesek ezért feladni. Én is gyakran alkalmazom ezt a „módszert”. Például amikor a lányom nem akar felöltözni, megkérdezem tőle, hogy a sárga zokniját akarja-e felvenni, vagy a rózsaszín harisnyáját. Dönthet, és ettől máris lemond az ellenkezésről. Ez akár humorosnak is tűnhet, de kár megmosolyogni, mert komolyabb annál, mint aminek tűnik, és meglepő, mennyire működik. Úgy érzi, partnernek tekintjük, és felelősségteljes döntést bízunk rá. Gyakran tapasztalom, hogy tizenéves gyerekeknek is megcsinálják a reggelit, kikészítik a ruhájukat, első betűtől az utolsóig ellenőrzik a leckéjüket, figyelmeztetik arra, hogy köszönjenek, és nem merik fél óránál hosszabb időre magukra hagyni őket a lakásban. Ezekben a gyerekekben nem csak nem fejlődik ki a felelősségvállalás, a kötelességtudat, nem tudnak felnőni, de nagyon mélyre elássák azokat a magukkal hozott értékes tulajdonságokat, amik csak az övék, és amivel egészséges, boldog és kreatív életet élhetnének. Ez azért is szomorú, mert szeretetből csonkítjuk meg gyermekeinket.

Úgy is, mint gyakorló szülő, és úgy is, mint kineziológus, azt mondom, a gyermeknevelés egy olyan csodálatos lelki fejlődéssel járó alkotó és egyben tanuló folyamat, aminek ha részesei lehetünk, köszönjük azt meg, és mindig a szeretet vezéreljen bennünket ezen az úton. Gondoljunk csak arra, hogy gyermekeink nem véletlenül választottak minket. Ahelyett, hogy elvárásokat támasztanánk, szenteljünk figyelmet gyermekünkre, és segítsük őt azon az úton, amit ő választ. Büntetés helyett dicsérjük akkor, amikor erre érdemes. Szomjaznak a dicséretre, sokkal többet érünk el vele a büntetés helyett. Amikor mégis „rosszat” tesz, üljünk le vele, és beszélgessünk el erről nyugodtan. Így méltán vívjuk ki tiszteletüket. Adjuk meg nekik a választás lehetőségét, így megkönnyítjük, hogy kiegyensúlyozott és elégedett emberekké váljanak. Ennek joga pedig születéstől fogva megillet mindenkit.

A HAZATÉRÉS

A nő, aki ősi, lényegi női minőségét éli, hívogat.
A férfit hívja, be a puha fészekbe. Haza.
A Szerelem megnyugtató, meleg, tápláló, életteli ölelésébe.
Hívogatni csak finoman, gyöngéden, ártatlan bájjal, nagylelkűen, kitárt karral, teljes bizalommal és odaadással lehet. 
A sérülések ellen felhúzott védelem feladásával.
A hívogatás elfogadása bátorságot igényel. Férfierőt.
Hogy az ismeretlenen átkelve elfogadja az Ajándékot. 
Hogy korlátait túllépje. Hogy a biztonságot jelentő határt elhagyja. 
Hogy akarjon és merjen osztozni idejében és terében a Nővel, és megtapasztalni az Egységet.
És akkor, megérkezik.
A szerető Nő karjaiba, az Otthon melegébe.
Oda, ahová mindig vágyott és ahol most végre megpihenhet.
Hazatért.
(Seren Bertrand - ford. L.A.)


Miért is ilyen nehéz a mai nőknek, megélni a nőiességüket?

Az ősi időkben a nő tisztában volt saját erejével. Tudatosan teremtő volt – intuitívan és teljes mértékben szívből élt.
De az elmúlt évszázadokban a női energia a háttérbe szorult azért, hogy a patriarchális szemlélet, így a férfienergia előtérbe kerülhessen.
Ennek eredményeként kialakult az identitászavaros, önbizalomhiányos, magát leértékelő, félelmekkel teli, folyton gondolkodó 'agyaló' nő, aki nem tud megfelelő módon helytállni dolgozó nőként, családanyaként és szerető feleségként egyszerre. Ez a nő már nem képes megteremteni a családi harmóniát; képtelen istennőként támasza lenni a férfi teremtő energiájának; a szexualitás és az intimitás alig vagy nincs is jelen az életében; és nem marad elegendő ideje a gyereknevelésre. Később a lánygyermek is ezt a tanult mintát viszi tovább, így a rossz berögződések tovább fennmaradnak.
A dimenzióváltás, és ennek megfelelően a női energiák előtérbe kerülése ellenére a társadalom még mindig szándékosan torz képet nyújt a női energiákról és a nőiesség milyenségéről. Nem cél, hogy a nő tudatára ébredjen, és istennőként, intuitívan, szívből létezzen. Ennek köszönhetően sok nőtársunk nincs igazán tisztában azzal, mit is jelent valójában nőnek lenni, birtokolni és tudatosan használni azt az elképesztő energiát, ami a gyengébb nemben szunnyad.
Sok nő lelkében azért is alszik saját nőiessége, mert fél a kudarcoktól, megfelelésre és szeretetre vágyik.
Hogyan fejleszthetjük ki magunkban ezt a bennünk lévő, lappangó nőiességet?
A nőiesség felébresztésének első lépése, hogy megvizsgáljuk, hogyan működtünk eddig. Fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy továbbra is így szeretnénk élni, vagy elkezdünk változtatni, változni! Amint a változás mellett döntünk, hihetetlen folyamatokon megyünk keresztül napról napra.
A következő lépesek egy mély önismereten és a tudatos gondolkodáson keresztül vezetnek: az önmagunk elfogadása; az önszeretet mint tudatállapot megtanulása; a tanult viselkedésmintáink, vágyaink, félelmeink, akaratunk elengedése; a pozitív önértékelés és testkép kialakítása; az önbizalom növelése; a szexuális energiák felébresztése; az életörömök maximális megélése; ezáltal pedig a környezet felé kiáradó elfogadás és szeretet állandósulása.
Ha kitágítod a tudatodat, és nyitottá válsz, akkor saját nőiességed felébresztéséhez segítőket sodor eléd az élet.
Ha mindezeken dolgozunk, akkor egy új nő bontakozik ki belőlünk, aki már megtapasztalhatja az egységesség érzését, hiszen megélheti nőisségének fizikai, lelki-érzelmi, szellemi és spirituális részeit külön-külön és a maga teljességében egyaránt.
Aki képessé válik az elfogadásra, harmóniát teremt önmagában, a családjában és a kapcsolataiban – békét és egységet létrehozva a békétlen és szétesett, ego irányította világban.
Forrás: (napielemozsia.hu)


 


2016. február 26., péntek

Születés

A nő, aki felébredt, továbblép. Nem fél. Mosolyog és nem néz vissza. A lelke szabad...Az a férfi, aki csak úgy képes elfogadni Téged, hogy az önbizalma, férfiassága védelmében

szüntelen maga mögé vagy maga alá rendel, az sosem lesz képes igazi szeretetre.

Örök vágyakozó marad, aki azonnal továbblép, miután kielégült.

Hosszútávon semmilyen, mély érzelmi kötődésre nem képes.

Aki kioktat, mint egy gyereket, megaláz, mint egy védtelen állatot az alkalmatlan és méltatlan arra, hogy meglássa a nőt, aki valójában vagy. A benned lakozó Istennőt pedig észre sem veszi. Így te sem leszel képes arra, hogy Szíved Királyaként tekints rá.
Az a nő, aki felébredt és magára talált, többé már nem tud ilyen kapcsolatban élni. Mert sem arra nincs szüksége, hogy a párja egyben az apja is legyen, sem pedig arra, hogy idomított háziállatként éljen a társa mellett.
A nő, aki felébredt, továbblép. Nem fél. Mosolyog, és nem néz vissza. A lelke szabad, tiszta és békés. Tudja, mit akar és azt is hogyan. Nem türelmetlen. A várakozást pedig az élet kalandjának tekinti.  
/ Montorffy Letti/


Az igazi nő.
Egy igazi nő nem akar mindenkit meghódítani. Önértékelésében elég erős ahhoz, hogy csupán annak adja oda magát, akihez valódi érzelmek fűzik. Megérti, hogy azok a kapcsolatok, melytől azt reméli, hogy visszaadják önbizalmát, többnyire ártalmasak. 
Tudja, hogy a férfi csupán visszatükrözi azt, ami a lelkében él. Ahhoz, hogy valaki megbecsülje, becsülnie kell önmagát. Ahhoz, hogy valaki férfiként viselkedjen, neki igazi nőnek kell lennie. 
Egy igazi nő nem erőszakolja magát a férfira, nem folyamodik cselekhez és praktikákhoz, hiszen tudja, hogy minden a maga idejében történik, amikor mindkét fél megérett rá. 
Nem próbálja "megtéríteni" a férfit, hiszen tisztában van vele, hogy mindenki a saját sorsát éli, és különbözőségeinkből fakadóan mindenkinek más időre van szüksége a felismerésekhez. 
Az igazi nő hisz a férfiben, és tudja, hogy képes megjárni a saját útját. Meghagyja neki a döntés szabadságát. Nem követel a férfitől, hanem támogatja döntéseiben. 
Nem vár senkire, nem állítja meg az életét senki miatt. Ennél többre becsüli önmagát. 
Az igazi nő szereti a férfit úgy, ahogy van. Megérti, hogy az igazi szeretet feltétel nélküli. Nem a kapásról szól, hanem az adásról. Aki szeret, csupán azért teszi, mert neki örömet okoz. 
Ugyanakkor az igazi nő nem alázkodik meg, nem hagyja hogy lábtörlőnek használják. Nem akar mindent megoldani, és kézben tartani, nem akarja irányítani a másikat. 
Az igazi nő minden helyzetben önmaga, nem fél őszintén feltárni érzéseit, de ha itt az idő, továbblép. Megérti, hogy néha egyedül kell lennie ahhoz, hogy alkalmassá tegye önmagát a szerelem befogadására. Az igazi nő tudja, ha egyedül van, nem a férfi hibája. Tisztában van vele, ha ő készen állna rá, már boldog lenne. 
S mikor megérti, hogy az egyedüllét nem azonos a magánnyal, és szívesen tölt időt önmagával, érezni fogja, hogy felkészült az igazi befogadására. 
Egy férfi csak egy igazi nő mellett tud férfi lenni. Ne feledjük, mindenki úgy viselkedik, amit kihoz belőle a másik. 
Így ha megtanulod feltétel nélkül szeretni és csodálni magad, a férfi tiszta tükörként ugyanezt sugározza Rád... 
Mohácsi Viktória


A NŐ

A NŐ

Mire az Örökkévaló megteremtette a Nőt, már hatodik napja túlórázott. 
Megjelent nála egyik angyala, és azt kérdezte tőle:
- Miért fordítasz ennyi időt erre az egyre?
Az Örökkévaló pedig így felelt neki:
  
- Láttad már a hozzá készített tervrajzaimat? 
Tökéletesen moshatónak kell lennie, de nem lehet műanyagból, mozgatható, egyenként cserélhető része kell hogy legyen, és fontos, hogy "diet coke" -kal és ételmaradékokkal is üzemeltethető legyen. 
Az ölében egyszerre négy gyermeknek kell elférnie, és fontos, hogy a csókja felhorzsolt térdektől a megtört szívekig bármit képes legyen meggyógyítani. 
És akkor még nem is említettem, hogy mindezt egyszerre, de csak két kézzel kell majd elvégeznie.
Az angyal egészen elképedt e követelményeken:
- Mindössze két kézzel?! Az kizárt! Ráadásul ez csupán az alapmodell? 
Túl sok munka ez egyetlen napra. Szerintem elég, ha holnap fejezed be.
-Eszem ágába sincs várni! - tiltakozott az Örökkévaló.
- Hiszen már olyan közel állok ahhoz, hogy befejezzem ezt a teremtményemet, amely amúgy is olyan közel áll a szívemhez. Már most képes meggyógyítani saját magát, amikor beteg, és napi 18 órát képes robotolni!
Az angyal erre közelebb lépett, és megérintette a nőt.
- De hát olyan puhára csináltad őt, Seregek Ura!
- Mi tagadás, tényleg puha - értett egyet az Örökkévaló -, de ugyanakkor nagyon szívós is ám. El sem tudod képzelni, mit képes elviselni vagy elvégezni!
- És tud majd gondolkozni? - kérdezte az angyal.
Mire az Örökkévaló:
- Nem csak hogy gondolkozni lesz képes, de érvelni és alkudozni is!
Az angyal ekkor észrevett valamit, és kezét kinyújtva megérintette a nő arcát.
- Hoppá! Úgy tűnik, szivárog ez a modell. Mondtam neked, hogy túl sokat próbálsz belezsúfolni ebbe az egybe.
- Az nem szivárgás - pirongatta meg angyalát az Örökkévaló -, hanem egy könnycsepp!
- Hát az meg mire való? - tudakolta az angyal.
Az Örökkévaló nem késlekedett a válasszal:
- A könny arra való, hogy kifejezze vele örömét, bánatát, fájdalmát, csalódottságát, szeretetét, magányát, gyászát és büszkeségét.
Az angyal egészen odavolt.
- Te egy lángész vagy, Uram! Mindenre gondoltál! Tényleg bámulatos teremtmény a nő!
És valóban az!
A nőkben olyan erők rejlenek, amelyek ámulatba ejtik a férfiakat.
Elviselik a nehézségeket és viselik a terheket, de tudnak boldogok lenni, szeretni és örülni is.
Mosolyognak, amikor pedig sikoltani akarnának. Dalolnak, amikor pedig legszívesebben sírnának.
Sírnak, amikor boldogok, és nevetnek, amikor idegesek. Küzdenek azért, amiben hisznek.
Bátran szembeszállnak az igazságtalansággal.
Válasznak nem fogadnak el "nem"-et, amikor meg vannak róla győződve, hogy létezik jobb megoldás is.
Képesek lemondani bármiről, hogy a családjuknak ne kelljen nélkülözniük.
Megrettent barátnőjüket elkísérik az orvoshoz. Feltétel nélkül szeretnek.
Amikor gyermekeik kitűnnek valamiben, elsírják magukat, és tapsolnak örömükben, amikor barátaik díjakat nyernek.
Boldogok, amikor a fülükbe jut, hogy valahol egy kisbaba született, vagy hogy két fiatal összeházasodott, és a szívük szakad meg, amikor egy barátjuk meghal.
Meggyászolják egy családtag elvesztését, mégis erősek, ha azt látják, hogy a környezetükből minden erő elszállt.
Tudják, hogy egy ölelés, vagy egy csók a megtört szívek gyógyítója lehet.
Nők minden formában, méretben és színben kaphatók.
Autóba pattannak, repülőre ülnek, mennek, rohannak vagy egyszerűen csak írnak egy e-mailt - s mindezt azért, hogy lásd, mennyire fontos vagy nekik.
A női szívek tartják mozgásban a világot. Örömet, reményt és szeretetet hoznak.
Képesek szánalmat érezni mások iránt, és vannak eszményeik.
Erkölcsi támogatást nyújtanak családjuknak és barátaiknak.
A nőknek lényeges mondandóik vannak, és semmit sem sajnálnak környezetüktől.
Mindazonáltal, ha van egy hibájuk, hát az, hogy elfeledkeznek arról, hogy mennyit érnek.